Operational Programme “Innovation and Competitiveness”

PRIMA Advice is a Beneficiary of the Procedure “BG16RFOP002-2.073 – Support to SMEs for Overcoming the Economic Consequences of COVID-19 Pandemic.”

ПРИМА Адвайс ООД е бенефициент по Процедура “BG16RFOP002-2.073 – Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.”